simple site builder

HISTORIE

Prácheňáček oslavil v roce 2016 35 let

Video je natočené u příložitosti oslav 25. výročí vzniku našeho dětského folklórního souboru.

Dětský folklorní soubor „Prácheňáček“ vznikl dne 10.2.1981 na popud pana Josefa Režného - zakladatele a dlouholetého vedoucího Prácheňského souboru písní a tanců, pana M. Hůlky – vedoucího odboru školství a paní H. Kozlové – ředitelky Okresního domu pionýrů a mládeže. Cílem tohoto počinu byla především příprava dorostu právě pro Prácheňský soubor písní a tanců. Pro činnost – nácviky, byla poskytnuta klubovna v Domě kultury (tzv. Prácheňská jizba). V této klubovně, za doprovodu klavíru, získávaly děti i vedoucí své první zkušenosti. Soubor pracoval pod hlavičkou Okresního domu pionýrů a mládeže, za podpory DK ROH ČZ Strakonice.

Jako první instruktorky byly pověřeny dvě členky Prácheňského souboru – Daniela Hofmanová a Sylva Němejcová, které provedly prvotní nábor – cca 25 dětí. Soubor dostal do vínku název Prácheňáček. Počátkem roku 1982 se už vedení definitivně ujali manželé František a Sylva Němejcovi. Za jejich vedení se soubor rozrostl na 3 skupiny (podle věku), což znamenalo, že na zkoušky pravidelně docházelo cca 50 - 60 dětí a to dvakrát týdně.

Část krojového vybavení zdědil Prácheňáček po dřívějších aktivitách učitelů základních škol, ale většinu šily maminky a babičky tehdejších členů.


Prácheňáček zpočátku vystupoval bez muziky, vystoupení byla pouze zpívaná nebo s doprovodem flétny či dud. Na krátký čas se podařilo sjednat spolupráci s Dudáckou muzikou LŠU vedenou panem Vojtěchem Hrubým.


V roce 1983 navázal soubor styky s dětskou muzikou Meteláček při LŠU Plzeň pod vedením pana Jiřího Pichlíka. V této době vznikly i první větší taneční pásma s výborně zpracovanou doprovodnou – hudební složkou, na čemž měl největší zásluhu právě vedoucí Meteláčku – p. Pichlík. Dětská muzika Meteláček (pojmenovaná po své zakladatelce – paní Metelkové) spolupracovala v letech 1983 – 1986 a výrazně se podílela na všech úspěších.


S Meteláčkem absolvoval Prácheňáček první přehlídky dětských folklorních souborů a začal vystupovat i na větších folklorních akcích a festivalech. S přibývajícími vystoupeními narůstaly potíže způsobené vzdáleností mezi působišti Prácheňáčku a Meteláčku a tak došlo v roce 1986 k navázání spolupráce se Strakonickou dudáckou muzikou. 

Ta měla pouze krátké, dvouleté trvání, neboť zájmy dětského souboru a muziky složené z dospělých muzikantů se příliš neslučovaly.

Díky kontaktům paní Ivany Váchové, která souboru příležitostně vypomáhala s organizací, dozorem a hrou na akordeon, byla v LŠU Volyně nově zformována kapela složená jak z učitelů, tak z dětí navštěvujících volyňskou LŠU. Vedoucím muziky byl Eda Kočí.

V té době již soubor Prácheňáček měl své jméno, repertoár se rozrostl o další pásma a tance a vystoupení střídalo vystoupení. Všechny tři složky souboru měly svá vlastní pásma a tak bylo možné složit program od nejmenších, hrajících si dětí, až po mládež, která již svými vystoupeními mohla konkurovat dospělým folklorním souborům.

Prácheňáček vyjížděl i do zahraničí a několikrát se objevil i na televizní obrazovce.


„Sametová“ revoluce v listopadu r. 1989 byla pro Prácheňáček, jakož i pro spoustu jiných dětských souborů, velkým obratem - bohužel však zpočátku ne k lepšímu. Některé soubory se, kterými po dlouhá léta spolupracoval, se dostaly do existenčních problémů. Rovněž došlo k zpřetrhání kontaktů se subjekty, pro které byla uskutečňována vystoupení. To vše s sebou přineslo úbytek možností k vystupování a tedy i omezení rozvoje činnosti. Všechny tyto problémy završil rozchod dlouholetých vedoucích souboru. A tak soubor „přežíval“ skoro 3 roky. Rok 1993 znamenal definitivní tečku za „původním Prácheňáčkem“.


Soubor Prácheňáček, tak jak existoval prakticky 12 let, se tedy rozpadl, ale hned na jaře v roce 1994 se podařilo novým, resp. staronovým vedoucím – J. Baštovi, S. Němejcové a I. Šrámkové uspořádat konkurz pro nejmenší děti (okolo 6 let) a pokračovat v činnosti pod zažitým názvem Prácheňáček. Skupina asi 20 dětí absolvovala ještě v létě téhož roku první letní tábor v Zálesí u Vacova a od nového školního roku se pustila směle do práce. Soubor pracoval pod hlavičkou Domu dětí a mládeže Strakonice a nácvik probíhal nejprve v tělocvičně ZŠ Lidická a poté v samotném DDM v ul. Kochana z Prachové.

V tomto období se uskutečnil pouze mizivý počet vystoupení, což však naštěstí dětem nevzalo chuť do práce. Již na první přehlídce dětských folklorních souborů, které se tato skupina zúčastnila, vybojovaly děti prvenství s postupem na celostátní přehlídku. Velkým dílem se o tento úspěch bezpochyby přičinila i hudební složka pod vedením učitele ZUŠ Strakonice – p. P. Reitmaiera.

V roce 1997 se soubor osamostatnil a stal se občanským sdružením, což s sebou přineslo i změnu působiště. Prácheňáček se opět začal scházet tam, kde byl původně založen, tedy v „Prácheňské jizbě“ Městského domu kultury ve Strakonicích. O prostory k činnosti a finanční podporu, bez které by existence nebyla možná, se postarali a stále starají Městský dům kultury a město Strakonice.

Rostoucí repertoár, ustálení poměrů a začlenění souboru do Folklorního sdružení ČR znamenalo i opětovné zviditelnění a nárůst vystoupení. V současné době pracuje Prácheňáček pod vedením Sylvy Svobodové (Němejcové) a Jaroslava Bašty ve dvou věkových skupinách a svými vystoupeními obohacuje kulturní život v regionu i mimo něj.


Od svého založení se soubor zúčastňuje pravidelně přehlídek dětských folklorních souborů (koná se každé 2 roky). Poslední úspěšnou přehlídku absolvoval v roce 2013, kdy mezi jihočeskými soubory opět obhájil prvenství a postoupil na celostátní přehlídku do Jihlavy.

Za dobu své činnosti se „Prácheňáček“ stal jedním z nejuznávanějších dětských folklorních souborů v kraji a stejnému postavení se těší i v celostátním měřítku.


Ani o prázdninách členové Prácheňáčku nezahálí. Letní činnost spočívá v pořádání táborů, které se konají v rekreačních zařízeních Jihočeského kraje. Každý tábor je v podstatě soustředěním, na kterém děti nejen rozvíjejí své pohybové schopnosti, ale především rozšiřují a obohacují svůj repertoár a taneční umění.


Závěrem bychom rádi zmínili některé osobnosti, které dobrovolně pomáhaly (a někteří dodnes pomáhají) zvládnout jak dobrá, tak zejména problematická období činnosti dětského folklorního souboru Prácheňáček a výrazně přispěli k jeho úspěchům a k tomu, že soubor existuje dodnes. Jsou to zejména:

František Němejc, Iva Šrámková, Alena Skálová, Ivana Váchová, Zdena Hadrabová, MUDr. Dana Trávníčková, František Zemen, Josefa Šimsová, Jana Janovská, Hedvika Kozlová, Miroslav Hůlka, Eva Dresslerová a řada dalších, včetně všech muzik, které kdy soubor doprovázely a rodičů dětí.

Naši partneři